Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §)

Laatimispäivä 18.8.2017

Rekisterinpitäjä       

HAUS kehittämiskeskus Oy
Hollantilaisentie 11, PL 101
00331 Helsinki
Vaihde: 0207 180 1
Sähköposti: viestinta@haus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Koulutussuunnittelija Matleena Nurmiainen
HAUS kehittämiskeskus Oy
PL 101
00331 Helsinki
matleena.nurmiainen@haus.fi

Rekisterin nimi

HAUS kehittämiskeskus Oy:n markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on eOppivan koulutus- ja kehittämispalveluiden markkinointi ja sidosryhmäyhteistyö.

Rekisterin tietosisältö

Markkinointi- ja sidosryhmärekisteriin talletetaan henkilön itse ilmoittamia tai yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä koostettuja, henkilön työtehtäviin olennaisesti liittyviä tietoja, kuten:

  •    nimi
  •    organisaatio (joka selviää sähköpostiosoitteesta)
  •    sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan:

  •    henkilön itse eoppiva.tbr.io-sivulla, sähköpostitse tai paperilla antamista tiedoista ja suostumuksesta suoramarkkinointiin
  •    yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisesti muista julkisista lähteistä

Henkilö voi koska tahansa päivittää tietojaan www.haus.fi-verkkosivuilla olevalla lomakkeella tai ilmoittamalla muuttuneista tiedoista HAUS kehittämiskeskus Oy:öön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

HAUS kehittämiskeskus Oy ei luovuta markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteri on sähköinen ja sen tiedot ovat suomalaisessa eTaika-koulutus- ja asiakashallintajärjestelmässä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskus Oy:n työntekijä.  Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoja käsitellään pääasiassa HAUS kehittämiskeskus Oy:ssä. Sähköisessä viestinnässä käytetään ulkopuolista työkalua (Koodiviidakko Oy). Koodiviidakon sähköpostimarkkinointityökalun ja koulutus- ja asiakashallintajärjestelmän välinen rajapinta on asianmukaisesti auditoitu.

Kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.